Inici | Fonaments | Instal·lació | Afegir Elements | Encadenar Mètodes | Asociar Dades | Fent servir les Dades | Desplegar els divs | La funció data() | El primer SVG | Dibuixant SVG's | Tipus de dades | Fent un diagrama de barres | Fent un gràfic de dispersió | Escales | Eixos | Transicions |

Desplegar els divs

última actualització 30 de Desembre de 2012
traducció 25 de Maig de 2015

És hora de començar a dibuixar amb les dades.

Continuem treballant amb la nostra petita matriu de dades de l'últim capítol:

     
      var dataset = [ 5, 10, 15, 20, 25 ];
     
    

El farem servir per generar un diagrama de barres.

Els diagrames de barres, són bàsicament rectangles, i un <div> de HTML és la manera més senzilla de dibuixar un rectangle. (Bé, per a un navegador web tot és un rectangle, per tant podries adapar fácilment aquest exemple fent servir spans o qualsevol altre element que volguesis.)

Aquest div el farem servir com la barra que representa una dada:

     <div style="display: inline-block;
          width: 20px;
          height: 75px;
          background-color: teal;"></div>
     
    

(Entre la gent que fa els estandards webs, això es coneix com un "semantic no-no". Normalment, hom no pot fer servir un div buit per efectes purament visuals, encara que el codi del tutorials són una notable excepció.)

Degut a que és un div, la seva amplada width i la seva alçada height es defineixen amb estils CSS. Cada barra del nostre diagrama tindrà les mateixes característiques visuals ( excepte per l'alçada), així que posarem les característiques comuns en una classe que anomenarem bar:

     
     div.bar {
      display: inline-block;
      width: 20px;
      height: 75px;  /* We'll override this later */
      background-color: teal;
     }
     
    

Ara cada div necessita ser assignat a una classe bar, per tal que se li apliqui l'estil CSS que hem definit. Si estiguessis escrivint el codi HTML a ma, escriuries això:

     
      <div class="bar"></div>
     
    

Amb D3, per afegir una classe a un element, farem servir el mètode selection.attr(). És important entendre la diferència entre attt() i el seu cosí germà, style().

Definint atributs

attr() es fa servir per definir el valor que un atribut HTML tinrà per a un element. Un atribut HTML és qualsevol parell clau/valor que puguis incloure entre els símbols < >. Per exemple, aquests elements HTML

     
      <p class="caption">
      <select id="country">
      <img src="logo.png" width="100px" alt="Logo" />
     
    

tenen un total de 5 atributs ( amb els seus corresponents valors), i tots ells poden ser assignats amb attr()

     
      class  |  caption
      id   |  country
      src   |  logo.png
      width  |  100px
      alt   |  Logo
     
    

Per assignar als nostres div la classe bar, podem fer servir:

     
      .attr("class", "bar")
     
    

Un apunt sobre les Classes

Tingues en compte que la classe d'un element HTML és guarda com un atribut. La classe, al seu torn, es fa servir com a referència per assignar les regles d'estil de CSS. Això pot provocar algun tipus de confusió perque hi ha una diferència entre assignar una classe ( a partir de la qual s'obtenen les regles d'estil) i aplicar un estil directament a un element. Pots fer ambdues coses amb D3. Fes servir el que millor s'adapti al resultat que vols aconseguir.

Com a regla general, et recomano fer servir les classes per les propietats que són compartides entre multiples elements, i aplicar les regles d'estil directe únicament als elements que es desviin de la norma. (De fet, això és el que farem d'aquí a uns instants).

També aprofito per a fer una petita menció d´un altre mètode de D3 classed(), que es pot fer servir per aplicar o treure de manera ràpida un element d'una classe. El codi anterior es podria haver escrit de la segënt manera:

     
      .classed("bar", true)
     
    

Tornant a les barres

Posem-ho tot plegat. Aquest és el codi D3 complet:

     
      var dataset = [ 5, 10, 15, 20, 25 ];

      d3.select("body").selectAll("div")
               .data(dataset)
               .enter()
               .append("div")
               .attr("class", "bar");
     
    

Five divs masquerading as one

Mira el codi en aquesta pàgina de demostració. Obre el codi font i l'inspector web del teu navegador per veure què està passant. Hauries de veure 5 barres verticals, una per cadascuna de les dades de la matriu, tot i que, sense espais entre elles i del mateix color, semblen més aviat un gran rectangle.

Assignant Estils

El mètode style() es fa servir per aplicar directament una propietat de CSS o el seu valor a un element HTML . És equivalent a incloure regles CSS dins de l'atribut style directament a l'arxiu HTML, tal com això:

     
      <div style="height: 75px;"></div>
     
    

En un diagrama de barres, l'alçada de cada barra ha de ser el valor de les dades. Això, com ja sabem necessita una funció anònima. Així que afegim-la al final del nostre codi D3.

     
      .style("height", function(d) {
          return d + "px";
      });
     
    

Un petit diagrama de barres!

Mira aquesta demo amb el codi.Veuràs un petitíssim diagrama de barres.

Cada passada que fa D3 pel bucle de la matriu de dades, el valor que s'assigna a d, és el que ocupa la posició del mateix ordinal, ( primera passada, primer valor,... quarta passada, quart valor). Per tant li estem assignant a la propietat height el valor de d (el de cada passada) i li afegim px ( per especificar que les unitats son píxels). L'alçada resultant és doncs: 5px, 10px, 15px, 20px i 25px.

Així sembla molt poca cosa. Fem les barres més altes.

     
      .style("height", function(d) {
        var barHeight = d * 5; //Escalem cinc vegades les barres
        return barHeight + "px";
      });
     
    

i afegim un petit espai entre barra i barra

     
      margin-right: 2px;
     
    

El diagrama de barres final

Xulo! Podríem anar al SIGGRAPH amb aquest diagrama.

Aquí hi ha la pàgina demo final amb aquest codi. Un altra vegada, mira el codi font i fes servir l'inspector web del teu navegador, per contrastar l'arxiu HTML original amb el DOM final.

La funció data()